Registrovat

(Bude použito jako uživatelské jméno)

Úvod k webové stránce ISCAR ČR s.r.o.

Vítejte na webové stránce společnosti ISCAR ČR s.r.o. (dále jen „stránka“). Ceníme si Vašeho zájmu o výrobky ISCAR.

Tato stránka je Vám zpřístupněna za předpokladu dodržení následujících Podmínek používání, které budou v případě, že je akceptujete, představovat právně závaznou dohodu mezi Vámi a společností ISCAR ČR s.r.o. V těchto Podmínkách používání pojem „ISCAR“ značí společnost ISCAR ČR s.r.o., její dceřiné a přidružené společnosti, holdingové společnosti a jakoukoli jinou právnickou osobu kdekoli na světě, která je řízena společností ISCAR, je pod společným řízením společnosti ISCAR nebo je vlastníkem společnosti ISCAR, a to jak zcela, tak zčásti.

Tuto stránku můžete používat za předpokladu, že přijmete všechna níže uvedená ustanovení. Kterékoli nebo všechny Podmínky používání, podmínky a/nebo ustanovení obsažená na této stránce můžeme měnit, aktualizovat nebo jinak upravovat, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Kontrolujte proto pravidelně obsah těchto Podmínek používání, zda nedošlo k jejich změně. Skutečnost, že budete i nadále používat tuto stránku nebo kteroukoli její část po uvedení změn v Podmínkách používání, znamená Vaše přijetí těchto Podmínek používání a všech jejich následných změn. Každá taková změna se stane automaticky platnou a vymahatelnou v době, kdy bude poprvé na naší stránce uvedena.

S výjimkou případů kolize právních norem budou mít tyto Podmínky používání přednost před Všeobecnými nákupními podmínkami. Pokud jste vázáni samostatnou a nezávislou písemnou smlouvou uzavřenou se společností ISCAR, žádná z těchto Podmínek používání nebude mít vliv na platnost ustanovení dané smlouvy.

Žádná změna, úprava, zrušení, doplnění nebo odchylka od těchto Podmínek používání nesmí být provedena chováním stran. Tyto Podmínky používání nesmějí být upravovány ani měněny jinak než s předchozím písemným souhlasem společnosti ISCAR ČR s.r.o.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tuto stránku, aniž byste ji jakkoli použili.

Popis služeb a používání stránky

Naše stránka poskytuje svým uživatelům snadný přístup k informacím o našich výrobcích pro účely objednávání kteréhokoli z našich výrobků, které jsou na stránce uváděny, a také pro získání aktualizovaných informací týkajících se našich nabídek a služeb, to vše s výhradou Podmínek používání a podmínek uvedených výše a níže v tomto dokumentu (dále jen „Služby“).

Autorská práva, ochranné známky a vlastnická práva

Informace obsažené, případně odkazované na těchto stránkách včetně například všech patentů, ochranných známek, registrovaných ochranných známek, autorských práv, log, obchodních názvů, výkresů, obrázků, návrhů, názvů, materiálů, obsahů, programování, databází informací, ceníků, zdrojů, odkazů, popisů internetových zdrojů a všech dalších dokumentů nebo údajů, z nichž mohou plynout jakákoli vlastnická práva nebo práva na duševní vlastnictví, jsou výhradním a absolutním vlastnictvím společnosti ISCAR ČR s.r.o.

Pokud nebude námi výslovně písemně uvedeno a povoleno jinak, nesmí být žádná část kterékoli z těchto informací kompletně ani částečně bez předchozího písemného souhlasu společnosti ISCAR ČR s.r.o. rozmnožována, kopírována, reprodukována, distribuována, vyjmuta, používána pro tvorbu odvozených prací, upravována ani jinak používána za jakýmkoli účelem. Aniž by byla jakkoli postižena obecnost výše uvedeného, nesmějí být žádné z názvů, patentů ani ochranných známek společnosti ISCAR, bez ohledu na to, zda jsou zaregistrovány či nikoli, použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti ISCAR a v žádném případě nesmějí být žádné z nich použity způsobem, který by mohl být zavádějící, případně který by mohl způsobit nebo vést k jakékoli záměně.

Prostřednictvím této stránky není za žádných okolností komukoli udělována žádná licence, povolení, právo ani nárok a jakýkoli nákup některého z našich výrobků nebo využití kterékoli z našich služeb neznamená, že byste měli jakýkoli nárok na tato práva.

Porušení kteréhokoli z těchto ustanovení je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek vysoké občanské a trestní sankce. Viníci mohou být vystaveni soudnímu stíhání v maximálním rozsahu přípustném zákonem.

Toto oznámení se vztahuje na jakoukoli stránku nebo stránky, které jsou nebo mohou být obsaženy na webové stránce společnosti ISCAR nebo na které může tato stránka odkazovat, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou řečené stránky označeny oznámením o autorských právech©, ochranné známce™ nebo o registrované ochranné známce ®. Zobrazení této HTML stránky nebo jakékoli jiné stránky, na které je uveden odkaz na tuto stránku, bude považováno za akceptování těchto podmínek bez jakýchkoli výhrad.

Hypertextové odkazy

Naše stránka může poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Protože nemůžeme být za tyto další stránky zodpovědní, a protože nemáme žádnou z těchto stránek včetně například jejich obsahu pod kontrolou, tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost ISCAR není zodpovědná ani nebude za tyto další stránky vedena k zodpovědnosti, včetně kromě jiného jejich dostupnosti, obsahu, druhu služeb, které nabízejí, reklamy a/nebo produktů na nich obsažených a jejich formy. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme přímo ani nepřímo zodpovědní ani nebudeme vedeni k zodpovědnosti za jakoukoli škodu nebo ztrátu, peněžní nebo jinou, způsobenou nebo údajně způsobenou použitím nebo spolehnutím se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto dalších stránkách nebo prostřednictvím těchto dalších stránek nebo zdrojů nebo v souvislosti s tím.

Dále berete na vědomí, že společnost ISCAR není zodpovědná ani nebude vedena k zodpovědnosti za přesnost, legálnost, slušnost, autorské právo, shodu a dostupnost veškerých materiálů obsažených nebo odkazovaných na těchto dalších stránkách ani za jakýkoli jiný aspekt obsahu těchto dalších stránek. Uvádění těchto odkazů neznamená jejich schvalování ze strany společnosti ISCAR ani jakékoli její spojení s provozovateli těchto stránek nebo zdrojů.

Aniž by byla postižena obecnost výše uvedeného, zavazujete se zejména a souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet jakékoli přímé či nepřímé odkazy na naši stránku, aniž byste obdrželi náš předchozí písemný souhlas.

Přesnost a přístup

Veškeré informace včetně například údajů, čísel, specifikací a jmen, které jsou uváděny na této stránce, jsou námi neustále kontrolovány a upravovány v souladu s naším nejnovějším vývojem a posledními vydáními. Avšak navzdory tomu, že pečlivě a neustále kontrolujeme přesnost těchto stránek, nemůžeme za žádných okolností zaručit přesnost, dostupnost kterékoli Služby ani přístup k ní a/nebo kterékoli části informací obsažených nebo uvedených na naší stránce a/nebo na kterékoli z jejích stran. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za opomenutí nebo chyby, které se mohou vyskytnout, a nemůžeme zajistit dostupnost Služby v kteroukoli danou dobu. Nemůžeme zaručit, že každá specifikace obsažená v informacích na naší stránce v kteroukoli dobu je nebo bude přesná, správná nebo úplná, a dále nemůžeme zajistit, že je možné se na informace obsažené na této stránce bezezbytku spolehnout. Protože používání této stránky je na Vaše vlastní riziko, doporučujeme Vám využít veškeré dostupné prostředky a opatření na překonání všech výše uvedených faktorů.

Bezpečnost

Žádný přenos dat po internetu bohužel nezaručuje 100 % bezpečnost. Nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost a ochranu informací, které po internetu posíláte, a veškeré informace Vámi přenášené jsou na Vaše vlastní nebezpečí. Přesto však veškeré informace, které od Vás obdržíme, budou námi uchovávány a používány v souladu s naším Prohlášením o soukromí a způsobem, který bude chránit a zabezpečovat Vaše soukromí.

Pokud se chcete cítit bezpečněji, vždy můžete kontaktovat místního autorizovaného prodejce společnosti ISCAR namísto odesílání jakýchkoli Vašich informací po internetu.

ODMÍTNUTÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Ačkoliv vyvíjíme přiměřené úsilí k tomu, abychom na naší stránce používali přesné a aktualizované informace a umožnili její bezproblémový a bezpečný chod, nezaručujeme se a ani neposkytujeme žádná prohlášení týkající se této stránky a její přesnosti, kvality, vhodnosti, příhodnosti, dostupnosti, přístupnosti, úplnosti, spolehlivosti a správnosti informací nebo jakékoli jejich části, nebo produktů, či jakýchkoli jiných materiálů a/nebo služeb poskytovaných prostřednictvím této stránky (dále jen „obsah“).

Nezaručujeme ani neprohlašujeme, že tato stránka a/nebo obsah v ní zahrnutý jsou, nebo budou dostupné v každou konkrétní dobu a na každém konkrétním místě, ani neujišťujeme o tom, že všechny vady či chyby budou odstraněny, nebo že obsah nebude obsahovat viry, nebo jiné škodlivé součásti. Protože je obsah poskytován bez záruk jakéhokoli druhu, výslovných i naznačených, neměli byste činit svá rozhodnutí pouze na základě kterékoli části výše uvedeného obsahu. Tuto stránku a její výše definovaný obsah nabízíme takový, jaký je a jak je dostupný a může být vámi využíván pouze s výhradou všech podmínek jeho používání a na vaše vlastní riziko.

Společnost ISCAR, její přidružené a dceřiné společnosti, zaměstnanci, distributoři, ředitelé a zástupci nejsou a nebudou zodpovědní za žádné chyby, nebo opomenutí, či zahrnutí jakéhokoli materiálu do obsahu, nebo do dodávky ani ztrátu nebo škodu v jakékoli podobě a jakkoli definovanou (včetně například peněžní, zvláštní, přímé, nepřímé, následné, náhodní, předvídatelné, nepředvídatelné a/nebo exemplární škody), která může vyplynout z této stránky, nebo jejího obsahu, nebo se jí jakkoli jinak týkat.

Výslovně se vzdáváme odpovědnosti a odmítáme nést odpovědnost za všechny záruky, včetně záruky za obchodovatelnost zboží a jeho vhodnosti pro určitý účel užití, nebo neporušení s ohledem na služby a/nebo obsah a/nebo jakoukoli jinou otázku, která je, nebo může být jinak vztažena k této stránce. Toto vyloučení platí bez ohledu na to, zda je, či není údajná zodpovědnost založena na smlouvě, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti, nebo na jiném základě, nehledě na to, zda společnost ISCAR, nebo některá z jejích přidružených společností byla, či nebyla upozorněna na možnost vzniku takové škody nebo ztráty.

Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete vznášet nárok, ani se jinak držet jakékoli záruky, která není výslovně uvedena v této dohodě, přičemž žádná taková záruka nebude platná, protože některé jurisdikce nepřipouštějí vyloučení nebo omezení různých druhů škod, bude maximální odpovědnost společnosti ISCAR v těchto jurisdikcích omezena a nepřekročí minimální rozsah odpovědnosti stanovený a/nebo povolený zákonem v těchto jurisdikcích.

NÁHRADA ŠKODY

Odškodníte a/nebo poskytnete náhradu společnosti ISCAR a jejím dceřiným a přidruženým společnostem, ředitelům, distributorům, zástupcům, zaměstnancům a budete je krýt proti všem nárokům, odpovědnosti nebo požadavkům včetně přiměřených poplatků právníkům ve vztahu k využívání této stránky a/nebo k materiálům nebo informacím, které rozešlete, nebo jinak převedete prostřednictvím této stránky a které mohou být důsledkem Vašeho nesprávného jednání, nebo použití, případně zneužití této stránky, nebo v souvislosti s tím. Nehledě na vaši povinnost odškodnit a/nebo poskytnout náhradu společnosti ISCAR také v případě porušení těchto podmínek používání si vyhrazujeme právo vykonávat absolutní kontrolu nad výhradní obhajobou a vedením jakékoli záležitosti, která je jinak předmětem náhrady škody z Vaší strany, v kterémžto případě se zavazujete se společností ISCAR plně spolupracovat a jednat v souladu s právní pomocí od společnosti ISCAR při využívání a řízení jakékoli dostupné obhajoby.

Mezinárodní používání

Společnost ISCAR nečiní žádné prohlášení, na základě něhož jakékoli materiály a/nebo Služby a/nebo Obsah definované výše na této stránce jsou nebo mohou být dostupné nebo vhodné na územích ležících mimo území, na němž jsou tyto služby poskytovány nebo nabízeny. Všechny Služby a/nebo Obsah z této stránky včetně všech produktů, které můžeme v kteroukoli dobu nabízet, jsou nabízeny výhradně na základě domácího nebo místního obchodního styku. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli výrobek nebo služba, které od společnosti ISCAR objednáte, a pokud se je společnost ISCAR rozhodne zajistit, vám budou poskytnuty prostřednictvím místního zákonného zástupce společnosti ISCAR v příslušném teritoriu. Každá taková transakce, ujednání, obchod nebo Služba bude zakládat místní ujednání a obchod, které budou realizovány a vykonány na základě všech Nákupních podmínek, které jsou vyjmenovány níže, a v souladu se všemi příslušnými a řídicími ustanoveními práva platného v dané zemi. Zmíněné Všeobecné nákupní podmínky si můžete prostudovat zde.

Přístup k této stránce a používání jejího Obsahu z teritorií, ve kterých jsou tyto aktivity nezákonné, je zakázáno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením je na Vaše vlastní nebezpečí a předmětem Vaší výhradní zodpovědnosti při dodržování všech místních zákonů.

Volba práva a soudu

Tyto Podmínky používání se budou řídit a budou interpretovány v souladu se zákony státu, ve kterém je společnost ISCAR ČR s.r.o. zaregistrována. Výslovně souhlasíte s tím, že jedinou a výhradní jurisdikci pro jakýkoli nárok nebo žalobu vzniklou na základě těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi nebo na základě vašeho používání této stránky bude mít výhradně příslušný soud a instance státu, ve kterém je společnost ISCAR ČR s.r.o. zaregistrována. Dále výslovně souhlasíte a podřizujete se výkonu osobní jurisdikce tohoto soudu a instance pro účely vedení soudního sporu ohledně daného nároku nebo žaloby.

Nesprávné chování, nevhodné používání a poškozování

Jste zodpovědní za jakékoli nesprávné chování a/nebo nevhodné materiály, které na stránku umístíte nebo na ni nebo jejím prostřednictvím převedete, přičemž nesmíte tuto stránku ani žádné ze Služeb na ní dostupných využívat k nabízení, zasílání, distribuování, odkazování nebo vyžadování obsahu nebo materiálů, které: (i) porušují nebo mohou porušovat zákon, předpis, smlouvu nebo způsob chování vztahující se na online činnosti a na uživatele webu a/nebo (ii) jsou nebo mohou být nelegální, zavádějící, nesprávné, neúplné, poškozující, zastrašující, obtěžující, útočné, ponižující, nevhodné, násilné, obscénní, pornografické, hanlivé nebo porušující soukromí jiných lidí a/nebo (iii) porušují nebo mohou porušovat práva na duševní vlastnictví nebo jiná práva někoho jiného a/nebo (iv) obsahují nebo mohou obsahovat viry nebo jiné počítačové soubory nebo programy, které mohou nebo jsou navrženy nebo určeny k tomu, aby narušovaly, poškozovaly, zasahovaly do funkce nebo omezovaly funkci kterékoli části této Stránky, jakékoli zařízení nebo software, a/nebo (v) mohou narušit nebo zasahovat do provozu Stránky a/nebo (vi) mohou být využívány neoprávněnými osobami za jakýkoli jiným účelem, než je účel, který splňuje všechny Podmínky používání.

Při používání této webové stránky a při využívání Služeb nesmíte, přímo ani nepřímo, aplikováním, vývojem, podporou nebo používáním jakéhokoli zařízení, softwaru, kódu, robota nebo jiných prostředků (jako jsou například prohledávače webu, nástroje pro vytěžování dat, pluginy, doplňky - nebo jakoukoli jinou technologii), vymazat jakákoliv data nalezená na Stránce nebo jinak dostupná na těchto Stránkách, i když jsou taková data zpřístupněna na Stránkách a / nebo dostupná bez jakéhokoliv podmiňování k přístupu nebo použití na základě předchozí konkrétní identifikace nebo autorizace.

Přijímání objednávek a podpisy

Obsah a Služby dostupné na této Stránce jsou Vám nabízeny na základě Nákupních podmínek a v souladu s těmito Podmínkami používání. Veškeré elektronické objednávky Vámi podané a/nebo převedené na tuto Stránku nebo jejím prostřednictvím pod Vaším uživatelským jménem, pokud budou společností ISCAR přijaty a schváleny, budou považovány za přijetí Vámi učiněné nabídky. Vyhrazujeme si právo Vás kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky, poštou nebo jinými přiměřenými prostředky za účelem zjištění Vaší totožnosti, vyjasnění Vámi podané objednávky, projednání úvěrových a platebních podmínek, ověření Vámi požadované adresy dodání a prostředků, které upřednostňujete pro uskutečnění dodávky, a za jakýmkoli jiným účelem, který se může vztahovat k Vaší objednávce.

Výslovně souhlasíte s vypracováním právně závazné kupní a/nebo servisní smlouvy mezi Vámi a společností ISCAR při obdržení Vaší objednávky za předpokladu, že tuto objednávku nebo tyto objednávky akceptujeme, schválíme a potvrdíme vystavením Schválení objednávky s číslem jednacím podobným číslu Vaší objednávky. Pokud se bude naše Schválení objednávky vztahovat pouze na část Vaší objednávky, bude smlouva uzavřená mezi námi účinná pouze s ohledem na tu část Vaší objednávky, která byla námi přijata a schválena. Vaši objednávku můžeme plně nebo částečně zamítnout nebo schválit podle našeho vlastního uvážení, aniž bychom měli povinnost toto naše rozhodnutí jakkoli vysvětlovat. V případě, že se rozhodneme schválit pouze část Vaší objednávky, nebudete oprávněni vznést jakýkoli nárok a/nebo požadavek, ani nebudete mít nárok na jakýkoli nápravný prostředek s ohledem na tu část Vaší objednávky, kterou jsme neschválili.

Výslovně se předem vzdáváte a zříkáte jakéhokoli tvrzení v tom smyslu, že objednávky od Vás přijaté a námi potvrzené nezakládaly nabídku nám z Vaší strany učiněnou nebo že mezi Vámi a společností ISCAR nebyla vytvořena žádná smlouva z takových důvodů, jako jsou kromě jiného chybějící podpis a/nebo nesdělení akceptace.

Salvátorská doložka a integrace

Tato Smlouva zakládá úplnou dohodu mezi Vámi a společností ISCAR s ohledem na tuto Stránku a veškerý její výše definovaný Obsah. Její kompletní Podmínky používání nahrazují veškerá předchozí nebo současná jednání, prohlášení a návrhy (bez ohledu na to, zda ústní, písemné, elektronické nebo jiné) učiněné mezi Vámi a společností ISCAR.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno za zcela nebo částečně neplatné nebo jinak nevymahatelné, bude takové ustanovení interpretováno, vykládáno, použito a vymáháno způsobem odpovídajícím platnému právu a odrážejícím pravé záměry vyjádřené v těchto Podmínkách používání. Všechna zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Ukončení

Společnost ISCAR ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na své vlastní a výhradní uvážení ukončit a/nebo jinak omezit přístup k celé této stránce nebo její části a/nebo k jejímu obsahu s předchozím upozorněním, nebo bez něj.

© IMC International Metalworking Companies B.V. Všechna práva vyhrazena [duben 2024]