returnspolicy

Prohlášení o ochraně soukromí

Vaše soukromí i ochrana všech vašich osobních údajů jsou pro nás životně důležité. Zavazujeme se, že je budeme chránit vynaložením přiměřené péče a použitím rozumně dostupných prostředků

Osobní údaje

Společnost ISCAR ČR s.r.o. i ostatní členové skupiny IMC a samotná ISCAR. může shromažďovat určité údaje, například jméno, e-mailovou adresu, zemi pobytu a jakékoli další informace, které se rozhodnete v průběhu používání této stránky sdílet.

NEJSTE POVINNI POSKYTOVAT ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE, přestože to může být vyžadováno v souvislosti se službami a/nebo používáním některých prvků této stránky, například při nakupování a při získávání aktualizovaných informací týkajících se produktů společnosti ISCAR

Správce

Společnost ISCAR ČR s.r.o. bude vystupovat jakožto správce osobních údajů, které při používání této stránky poskytnete. Pro uživatele z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska bude kontaktní osobou pro veškeré záležitosti týkající se soukromí společnost IMC International Metalworking Companies B.V. Pro všechny ostatní uživatele, kteří nemají sídlo v EU bude kontaktní osobou ve všech záležitostech týkajících se soukromí společnost ISCAR CZECH S.R.O.

Právní základy a účely pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat mimo jiné na základě (i) plnění smlouvy; (ii) oprávněného zájmu; (iii) dodržování zákonné povinnosti, nebo (iv) vašeho souhlasu. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

  • Můžeme tyto informace používat pro statistické a marketingové účely, abychom mohli analyzovat a zpracovat vaše preference a měnící se potřeby a abychom vás kontaktovali z důvodu poskytnutí údajů o našich produktech, službách a/nebo obsahu naší stránky a informování o jejich vlastnostech.
  • Dále můžeme tyto informace používat, vyžaduje-li to příslušný zákon, nebo v průběhu soudního řízení.
  • Naše stránka může shromažďovat určité informace ohledně jejího používání, například počet návštěvníků naší stránky a frekvence jejich návštěv. Tyto informace můžeme používat výhradně souhrnně, abychom tak mohli zlepšit přístup, dostupnost, prvky i obsah stránek a dále abychom zvýšili jejich přitažlivost pro co nejvíce uživatelů, kteří je budou v co nejhojnější míře využívat.

Můžeme využívat určité technologické postupy, např. cookies, pomocí nichž se zpracovávají statistické údaje a poskytují se informace o počtu návštěvníků našich stránek, jejich přístupových prostředcích a časech, kdy stránky navštěvují. Nepoužíváme tyto technologické postupy pro shromažďování osobních informací, ani nepoužíváme data získaná takovými postupy spolu s dalšími osobními informacemi pro žádné další účely.

Dále můžeme využívat funkce služby internetové analýzy Google Analytics. Více informací ohledně Google Analytics, včetně vašich souvisejících práv, naleznete na adres www.google.com/policies/privacy/partners/.

Retenční období

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme v době, kdy je váš účet aktivní, případně pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout služby spojené s nákupy, které jste učinili prostřednictvím našich stránek, nevyžaduje-li však zákon delší uchovávání vašich osobních údajů.

Svým dalším používáním těchto stránek, nebo jakékoli jejich části potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji, které můžeme zpracovávat, máte jakožto jejich subjekt následující práva:

i. právo požádat o přístup k osobním údajům týkajícím se vaší osoby;
ii. právo požádat o opravu vašich osobních údajů;
iii. právo požádat o výmaz vašich osobních údajů;
iv. právo požádat o omezení zpracování;
v. právo požádat o přenositelnost údajů;;
vi. právo na námitku k profilování;
vii. právo podat stížnost u dozorčího orgánu;
viii. právo svůj souhlas odvolat.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna podáním žádosti na adrese: [email protected] . Odpověď na váš požadavek vám bude zaslána včas.

Veškeré informace, které obdržíme v souvislosti s transakcí nebo po dohodě s vámi přes internet, jsou považovány obecně za důvěrné informace, pokud se nejedná o informace již veřejně známé nebo o informace důvěrné povahy.

Sdílení osobních údajů

S dalšími členy skupiny IMC a se společností ISCAR LTD. můžeme sdílet osobní informace, které jsou zpracovávány v důsledku vašeho používání našich stránek, a to pro stejné účely, pro jaké byly původně shromážděny. Rovněž můžeme sdílet informace s našimi autorizovanými distributory a/nebo prodejci, a to za účelem usnadnění transakcí, které si s námi přejete provést, s cílem lépe vyhovět vašim potřebám. Kromě výše uvedených situací neposkytujeme bez vašeho předchozího souhlasu informace, které od vás obdržíme, žádné jiné třetí straně ani informace, které od vás získáme, neprodáváme a nepronajímáme. K tomuto sdílení osobních informací dochází s třetími stranami, které se nacházejí buď v Izraeli, zemi zajišťující „odpovídající úroveň ochrany“ podle GDPR, nebo s třetími stranami, jejichž závazky vůči společnosti ISCAR LTD. zahrnují Standardní smluvní doložky, které vyžaduje GDPR pro zabezpečení adekvátní úrovně ochrany osobních údajů.

Such sharing of the personal information shall be made with third parties who are either located in Israel, country ensuring an "adequate level of protection" under the GDPR, or to third parties whose engagement with ISCAR includes Standard Contractual Clauses, as required under the GDPR to ensure adequate level of protection of personal data.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: [email protected] .


© IMC International Metalworking Companies B.V. Všechna práva vyhrazena [duben 2024]